Kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinder organisationer

Inför budgeten 2018 i Kalmar läns landsting föreslår nu vi (V), tillsammans med våra samarbetspartner en kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer.

I förslaget till landstingsplan anslås 300 000 kronor extra.

Detta innebär att anslaget till exempelvis PRO och SPF höjs med över 30 procent.

Landstinget ger varje år bidrag till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer. Den rödgröna politiska majoriteten har tidigare aviserat en översyn, bland annat på grund av uppmaningar från landstingets pensionärsråd.

-Nu kommer beskedet med en välbehövlig satsning. Det blir kraftiga höjningar, säger Lena Granath, ledamot i presidiet i Pensionärsrådet Kalmar län.

Redan 2018 tillförs 300 000 kronor extra. Av dessa fördelas 150 000 kronor till pensionärsorganisationerna (PRO, SPF, SKPF, RPG) och 150 000 kronor till till funktionshinderorganisationerna (HSO, FSO,FUB, Reumatikerna, Synskadade mfl, cirka 40 föreningar/organisationer). Därtill ges uppräkning av medlen till organisationerna enligt det så kallade landstingsprisindex med 3,6 procent.

Skälet till höjningen av anslagen är dels att föreningarna bedriver en viktig hälsofrämjande verksamhet gentemot sina medlemmar, dels att föreningarna skapar ett rikare socialt liv för många äldre och funktionsnedsatta genom sin verksamhet.

Idag får pensionärsorganisationerna ungefär 450 000 kronor och funktionshinderorganisationerna 2,5 miljoner kronor årligen.

 

140 miljoner kronor till neonatalverksamheten i länet

På dagens landstingsfullmäktige beslutade vi kring om- och tillbyggnationen för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus.
Ett mycket viktigt beslut kring en viktig och avgörande verksamhet. Detta innebär en satsning på drygt 140 miljoner kronor.

Det är behovet av utökade, verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt födda barnen och deras anhöriga som är grunden till investeringen. I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är de mer vårdkrävande. Prematura barn är också en av sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp. Under senaste åren har också en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokalernas utformning är därför tillsammans med ett aktivt hygienarbete A och O för en patientsäker neonatalvård.

I Kalmar handlar det om en om- och tillbyggnad där en av sjukhusbyggnaderna, hus 15, kommer att få en ny våning för neonatalverksamheten. Det blir en utökning av lokalerna för att ge utrymme för anhöriga, isoleringsrum, större patientplatser och fler samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2019 och den nya neonatalavdelningen beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. Den totala investeringskostnaden beräknas till 101 miljoner kronor.
Vid Västerviks sjukhus är det en ombyggnad i flera steg som ska skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser och för att utöka från två till fyra samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2018 och inflyttning kommer att ske successivt efter varje avslutad etapp. Våren 2020 kommer hela den ombyggda neonatalverksamheten att vara igång. Totalkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

#tillsammansgörviskillnad

Medlems-och gruppmöte i september

Söndagen den 17/9 kl: 17.30 höll Vänsterpartiet i Oskarshamn grupp-och medlemsmöte i Oskarshamns salen i Stadshuset.

På dagordningen fanns bl.a.

~ kort information om förutsättningar inför årets kommunala budgetförhandlingar från Lena G.

~ beslut om vilka som vi i Oskarshamn vill nominera till framtida val, kongress samt utse våra ombud till valkonferensen. Enligt nedan.

#nominering av regionråd
#nominering av kandidater på regionkommunslista
#nominering första namn på riksdagslista
#nominering kandidater på riksdagslista
#nominering kongressombud
#val av 7 st ombud till Valkonferens samt ersättare

nomineringar innan mötet kunde skickas till valberedninges sammankallande Lena Fyhr.

Vid mötet valdes kandidater till samtliga listor och kongress och vi utsåg även de sju ombud samt ersättare som ska representera (V) Oskarshamn vi Valkonferensen i Mönsterås den 11/11.

Alla medlemmar är fortfarande välkomna att nominera kandidater, utöver mötet, dock senast 1/10, via mail till valberedningen i (V) Kalmar Län:

[email protected]

Efter fika fortsatte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/protokoll-kommunstyrelsen/#

// ordförande Claes & gruppledare Lena

Inga vinster i välfärden

Under veckan skriver vår Ulf Åman på insändarsplats kring vinster i välfärden. Läs hans inlägg här.

Borgare frågar ofta, förvisso retoriskt, vad det är för skillnad på att bygga en skola och göra vinst på det och att sedan driva skolan och göra vinst på det.

Skillnaden är ju den att en byggnad, oavsett dess avsedda funktion, slutbesiktigas när den är färdigbyggd. Efter den besiktningen så finns oftast en garanti mot fel som inte syntes i besiktningen.
Låt oss nu säga att företag A har byggt skolan och klarat besiktningen och nu börjar driva sin skola. Vidare så säger vi att det är en 4-9-skola. Eleverna är nöjda med skolan, föräldrarna är nöjda med skolan och lärartätheten är jämförbar med kommunal skola. Men sedan börjar de första som gått hela högstadiet på skolan på gymnasiet och man upptäcker stora brister i deras kunskap, brister som inte fångades i nationella prov. Vad händer nu?
Marknaden sållar bort dåliga företag heter det från tillskyndarna av privatisering och det är sant. Hade företag A byggt dåliga byggnader som inte klarat slutbesiktningarna eller läckt som såll vid första regnskuren så hade de inte fått bygga många fler byggnader, därmed inte kunnat göra vinst och försvunnit, men hur är det med skolan här? De fick varje år en vinst utan att bristerna synts.
Kunden som i det här fallet är kommunen i vilken skolan är belägen, kan de begära skolpengen tillbaka? Nej, den har redan gått ut i vinst. Finns där någon garanti för kommunen att falla tillbaka på? Nej, givetvis inte, det är ju en omöjlighet att ställa ut en sådan garanti.
Men säger privatiseringsapologeterna, vi får ju tillsätta en bättre kontrollmyndighet så att ingen dålig skola kan sippra igenom. Men den stora fördelen med privatiseringar, enligt dess tillskyndare, är ju att det är billigare då företag är effektivare än kommuner och då kan skatterna sänkas.
Så för att vi ska kunna sänka skatterna så ska vi privatisera ut verksamheter där vi inte kan få några garantier från utföraren och vinst kan tas ut utan att vi vet att målen nås och från den sjunkande skattepengen så ska vi sjösätta en gigantisk kontrollapparat så vi kan kontrollera att den billigare verksamheten gör det den ska, för marknaden kan inte sålla bort dåliga företag om man inte vet att det är det de är.
Denna förklaringsmodell kan appliceras på alla verksamheter som vi enligt borgerlig modell måste privatisera och resultaten blir samma varje gång. Hur många gamla far illa innan företag B som driver ”Gammelsippans vårdkedja” fastnar i kontrollen och det visar sig att de inte skött de gamla på rätt sätt?
Privatiseringsivrarna talar då om att det minsann finns kommuner som inte sköter sig och visst finns det det. De politiker som sitter i dess ledning åker ut när det visar sig att de inte skött sitt uppdrag ordentligt. Minns Motala! När det gäller kommunala verksamheter så har kommunen ett klart kontrolluppdrag över sina verksamheter och de anställda är lagligt skyddade att påtala brister, något som inte finns hos de privata. Denna kontrollmyndighet kostar inget extra.
Därför kan företag bygga byggnader till det offentliga och gå med vinst men därför ska de inte få driva verksamheten i dem.

Ulf Åman (V)
 Oskarshamn

Ett viktigt steg – Nu inför vi Seniorkortet

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.
Vänsterpartiet har lagt förslag om nattstopp (genomfört), fria resor för pensionärer under lågtrafik, fria resor för personer/föräldrar med barnvagn och i Kalmar kommun finns sedan länge en enhetstaxa.

På Landstingsfullmäktige i november ska vi besluta om att införa Seniorkortet fr.o.m. 1/1-2018

Detta är ett oerhört viktigt steg mot vårt mål i Vänsterpartiet, nämligen att skapa en nolltaxa i kollektivtrafiken.

# Seniorkortet kommer att gälla från den dag man fyller 65 år
# Giltigt på både buss & tåg
# Gäller för resa i hela Kalmar län, dock ej i kombination för resa till/från angränsande län
# Kortet gäller för påbörjad resa mellan kl. 09.00 – 15.00 och kl. 18.00 –     00.00 alla dagar i veckan
# Kortet har en giltighet på 30 dagar
# Kortet kostar 100 kr.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet, både vad gäller miljö då fler kan välja att åka kollektiv och det i en fordonsflotta som är helt fossilfri, också för våra seniorer som får en större frihet att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bra beslut!

 

Medlems & Gruppmöte juni

Söndagen den 18/6 höll vi terminens sista grupp-och medlemsmöte.

 

På mötet redogjorde vår Lars-Åke Rydh (V), Ordförande i stiftelsen Forum om verksamheten och planerna för framtiden på Forum. Lars-Åke har de senaste elva året suttit på ett förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet i Stiftelsen Forum. Sedan denna mandatperiod är han ordförande.

Stiftelsen har till ändamål ”att i Oskarshamns centrala delar äga mark med byggnader innehållande bl.a. allmänna samlingslokaler, konsert- och teatersalong samt lokaler för bibliotek, museer utställning och uthyrning samt att i de av stiftelsen ägda byggnaderna bedriva verksamhet av sådant slag att lokalerna kommer till nyttig användning.

Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter i övrigt utövas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Oskarshamn. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och minst tre och högst fem suppleanter utsedda av Oskarshamns kommun. Samtliga val skall gälla för en tid motsvarande kommunfullmäktiges mandatperiod.”

Bakgrund
Byggnaden stod färdig 1964 och innehöll efter detta i olika omgångar bl.a. Försäkringskassan, Socialkontor, ABF, Metall avd. 138, som det hette då, Byggnads och LO. Här dansade man, spelade bingo och i ett speciellt rum kunde man spela på enarmade banditer.1986 flyttade Kultur- och Biblioteksdelen in tillsammans med Länsmusiken. Senare tillkom Turistbyrån. Sent 80- tal dränerades Forum på hyresgäster och de flesta inrättningar flyttade ut. Ersättningsverksamheter efterlystes och hotellverksamhet startade upp tillsammans med kontorshotell för småföretagare samt en vandrarhemsdel i STF-regi.

Verksamheten
Grunden är fasta hyresgäster – konferens- och kursverksamhet. Teater- och revyevenemang, julbord och en hel del jubileumsevenemang, fester och dessutom hotell- och vandrarhemsverksamhet.

Forum har 16 anställda varav 13 är heltidsanställda.

Lena Granath (V), ledamot i Landstingsfullmäktige och Trafikstyrelsen Kalmar Län berättade om dagsaktuellt inom landstinget. Bland annat om de planer som presenterades i pressen 4/9-2017

Klart för seniorkort på buss och tåg i hela länet

Efter fikat fortsätte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/globalassets/mer-om-kommunen/dokument/protokoll-ks/2017/protokoll-ks-2017-06-20.pdf

// ordförande Claes, gruppledare Lena & sekreterare Ing-Britt

Äntligen cykelväg till Figeholm

Efter många år har vi äntligen nått en överenskommelse vilket innebär att vi tillsammans med en markägare nu kommer att anlägga en skogsbilsväg. Den nya skogsbilsvägen ska också fungera som cykelväg mellan Oskarshamn och Figeholm.

För Vänsterpartiet är gång- och cykelvägar en prioriterad fråga som står högt upp på dagordningen. De senaste åren har vi i Oskarshamns kommun kraftigt ökat investeringstakten för att bygga ut gång- och cykelvägar. I år och nästa år bygger vi ut gång- och cykelvägar i hela kommunen för sammanlagt 11,8 miljoner kronor.
Vi är glada över beslut om att det ska byggas en cykelväg mellan Långekärr och Hultet. Genom att kommunen och markägaren är överens om ett servitutsavtal så skapar vi nu en trygg och trafiksäker cykelväg. Vi ser fram mot ett för båda parter givande samarbete som leder till att vår kommun utvecklas.
Vänsterpartiet arbetar både nationellt och lokalt för att cykeltrafiken ska öka. Det ger minskad miljö- och klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa. Vi arbetar för att öka statens anslag för cykelinvesteringar!

Avtal om skärgårdstrafiken i hamn

Idag godkände ett enigt landstingsfullmäktige ett samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västerviks respektive Oskarshamns kommun. Tidigare har kommunerna själva drivit kollektivtrafiken på vatten.
– Kollektivtrafiken är avgörande för att hålla landsbygden levande och för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. I denna fråga så glöms alltid skärgården bort. Tidigare så har skärgården och de boende där blivit en fråga för den enskilda kommunen, säger Lena Granath (V), ledamot i trafikstyrelsen.
Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i skärgården.
– Vi talar ofta om rätten till tillgänglighet och till kollektivtrafik på landsbygden, och hur viktig den är för möjligheten att kunna verka och bo kvar. Det är bra att landstinget och KLT nu kan ta ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på vatten, säger Lena Granath
KLT har större muskler än kommunerna, vilket gör att de kan samordna större upphandlingar, samordna skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst och även sådant som post, varor och renhållning vilket i slutänden är till gagn för resenären och den boende i skärgården.
– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårdstrafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns över 10 000 öar och det är en enorm utvecklingspotential för vårt län!, avslutar Lena Granath.

1 maj

Ett stort Tack till alla som gick med oss på 1 maj!

Vi var många som samlades utanför Solbacka vid Mäster Palm i måndags för att gå årets möjliga väg genom vår stad som är under ombyggnad. Lika roligt var det att vinka till dem som av en eller annan anledning valde att stå långs vägen, det är inte alla som har möjlighet att gå alla kilometrarna genom staden.

Väl framme i vår fina stadspark höll Dennis Bäckman, Pappers och Carin Wallenthin, LO tal. Där bjöds på ponnyridning & ansiktsmålning, cholkadlotteri och fika i solskenet.

Ett stort tack igen för alla ni som kom!

#tillsammansärvistarka #detärvårtidnu #theWalkingRed

Politiska riktlinjer inför kommande budgetarbetet

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffar media och presenterar de satsningar som Landstingsmajoriteten i Kalmar län gör för att få en ännu mer jämlik och jämställd vård.

Läs mer här http://www.barometern.se/debatt/74-forslag-for-battre-sjukvard/

 

Vi fortsätter arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Nu presenterar vi våra politiska riktlinjer för det kommande budget- och planarbetet.

Riktlinjerna innehåller 74 förslag som ska utveckla vården och länet.