Kommunpolitik

Budgetfullmäktige


Vänsterpartiets ledamöter på budgetfullmäktige 2016.

Marita Reinholdsson, Matti Wahlström, Lena Granath och Sylvia Borg

Ordförande, ledamöter, åhörare och press.
Vi i majoriteten skriver historia genom att besluta om 1,5 miljarder för att bedriva verksamhet för, i framtidens Oskarshamn.
Vi har valt att tillsammans kunna göra skillnad. Tillsammans i samarbetet når vi en förändring och en utveckling som är till gagn för våra invånare, och där vi arbetar för att alla ska känna sig som en vinnare i Oskarshamns kommun. Vi i majoriteten är överens om att vi vill fortsätta bygga framtidens attraktiva Oskarshamn. Och att det finns ett stort behov att leverera välfärd på hög nivå och därför har vi ett behov av hög och stadig intäkt. SKL betonar att kostnadstrycket på kommunerna bedöms öka i högre takt än skatteintäkter och statsbidrag. Därför kommer det troligen finnas anledning att även i kommande budgetarbete granska skattesatsen. För Vi vill leverera välfärd!
Högst på dagordningen för oss i vänsterpartiet har varit att satsa framåt, på en framtid och med det har arbete, barn och ungdomar varit det absolut viktigaste.
Så här har jag ett budgetförslag med fokus på skola, omsorg, miljö och landsbygdsutveckling. Ett budget förslag där jag känner att vi har varit med och gjort skillnad.
En förutsättning för framgång, och om vi ska vinna framtiden imorgon och på allvar bryta arbetslösheten och utanförskap, så måste vi satsa rätt och rejält idag. Detta gör vi genom offensiv satsning på arbete. En väg till jobb och ökad trygghet.
En satsning är, liksom många andra rödgrönt styrda kommuner har gjort före oss, att vi satsar helt nytt på att växla försörjningsstöd till jobb. Det mest omtalade exemplet var den röd/grönt (S oC) styrda kommunen Sigtuna som redan 2012 började med något som kallades Resursjobbet. Efter följde V styrda Köping, Arboga, Kungsör med flera.
Att investera i utbildning och andra insatser som leder till att människor får jobb är en av Vänsterpartiets viktigaste prioriteringar.
Konkurrensen på arbetsmarknaden blir allt hårdare, det blir svårare att försvara fackliga rättigheter och vi får mindre skattepengar till välfärden. Därför är jobbpolitiken så viktig för oss.
Att som människa få ett riktigt arbete, ett ansvar och en tillhörighet betyder så oerhört mycket mer än att bara ha en inkomst.
Det är jättetufft för den enskilde att vara utan jobb, samtidigt som arbetslösheten skadar samhället på flera sätt. De som får en anställning genom denna satsning, kommer att kvalificera sig för a-kassa, få en referens och en erfarenhet med sig in i framtiden.
Vi fortsätter att satsa på att fler av alla våra ungdomar får sitt första feriearbete och möte med arbetsmarknaden. Våra ungdomar växer och lär sig att själva ta ansvar, passa tider och få en första blick av vad som kan bli deras framtid.
Personalen är vår absolut viktigaste resurs och visst, antal händer är absolut avgörande, men vi måsta faktiskt arbeta med att ta hand om våra anställda också. Det handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi har Sveriges viktigaste jobb, och det är jobb som gör skillnad. Därför måste vi arbeta med att ta fram ett personalpolitiskt program där vi i politiken pekar på vilka förändringar som krävs. Vi måste, i dialog med facken och våra anställda se vilken arbetsmiljö och vilka arbetsvillkor vi vill ha. Jag menar att heltid är en rättighet, och deltid en möjlighet, men att heltid alltid ska erbjudas vid nyrekryteringar. Vi måste prata om bemötande men också om meddelarfrihet. Vi behöver prata om förkortat arbetstid och om slutet på delade turer.
Förutom att arbeta fram bra förändringar, så måste vi bli en mer jämställd arbetsgivare. Våra största personalgrupper är kvinnodominerade och samtidigt en verksamhet där det krävs slitstark klädsel. Inom omsorg och förskoleverksamheten finns det ett snedvridet synsätt och en tradition att personalen själva ska stå för sina kläder. Vid de tillfällen man satsar resurser så finnas det en föreställning att det bara är vissa kläder som behövs till skillnad mot våra mer manligt dominerade arbetsplatser. Inom de mer tekniska och hårdare yrkena så är det en självklarhet att full mundering, från skor, byxor, tröjor och ytterkläder inklusive ombyten ska finnas.
Jag tycker att vi med detta gör aktiva och självklara satsningar på att göra Oskarshamns kommun till en mer jämställd arbetsgivare, Självklart ska vår förskolepersonal och de som arbetar inom hemtjänst, omsorg för personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården förses med arbetskläder!
Vi fortsätter att satsa på våra barn och ungdomar, för att bygga en mer jämställd skola. Vi fortsätter den utbyggnad av digitala lärverktyg som ger förutsättningen för att dagens barn ska möta morgondagens utmaningar. Och därefter kommer cromebooks, ipads, datorer, smarta tavlor m.m att rulla ut i skolan. Samtidigt som vi säkerställer att vår personal får rätt kompetens för att använda sig av den nya tekniken.
För att bygga ett bättre samhälle så har det även stor betydelse hur våra ungdomar gör sina studie – och yrkesval, därför inleder vi en satsning för att arbeta aktivt med genus och jämställdhet. Alla unga ska känna sig fria att välja utbildningar och yrken som lockar utifrån intresse och inte stereotypa uppfattningar.
Vid årsskiftet är äntligen den satsningen igång som vi beslutade förra budgetfullmäktige, nämligen en fritidsgård i Kristdala. Vi har stora geografiska avstånd i vår kommun, något som förstärks ytterligare med, för en del, sämre kommunikation till centralorten och därför är jag så glad att ungdomar i Kristdala, som inte har buss på kvällar och helger, kommer att ha ett bra alternativ på hemmaplan.
Vi fortsätter att satsa på fler fritidsaktiviteter bland annat genom att satsa på att skapa offentliga musik- och kulturaktiviteter. Dessa ska genomföras tillsammans med föreningar och människor i olika delar av vår kommun.
Vi ser också vilket stort och brett föreningsliv som finns i kommunen. Ett föreningsliv som lägger ner oerhört många ideella timmar och öppnar en verksamhet till gagn för många, därför är det viktigt att stödja de som har stora utgifter i underhåll för egna anläggningar och lokaler.
Och redan detta år hittade vi en möjlighet att stödja Hjortberget och deras vision om en bredare anläggning riktad för alla.
I vårt samhälle så ser vi alltfler som har behov av stöd och hjälp. Vi måste ta hand om, och ge trygghet för våra äldre och våra funktionsnedsatta. I vår investeringsbudget som fastställs idag så fortsätter vi satsningen för att skapa ett äldrecentrum i området kring och i Solbacka. Även i driftsbudgeten satsar vi nästan 6 miljoner för att möte det behov som finns inom omsorgen för funktionsnedsatta. Där alltfler har ökade personlig assistans timmar, men också att vi behöver stärka upp för fler platser. Vi fortsätter att satsa på specialistutbildning för sjuksköterskor.

Jag skulle kunna fortsätta att rada upp de satsningar som ryms i vårt gemensamma budgetförslag, men det skulle bli alldeles för långt.
Därför vill jag avsluta med att vårt budgetförslag för 2017 genomsyras utav att Oskarshamns Kommun ska vara till för alla. Det är som stolt Vänsterpartist som jag säger:
Vänsterpartiet yrkar bifall till vårt budgetförslag genom Lena Granath

Kopiera länk