Kommunpolitik

Välfärdsmiljarder

ulla-bud2016

Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993. Nu kan kommunerna och landstingen anställa tusentals fler i framförallt vården, förskolan och omsorgen.

-Det här kommer att göra skillnad på riktigt för alla de kvinnor som jobbar hårt i välfärden och alla de äldre och barnfamiljer som behöver välfärden för att livet ska fungera, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Satsningen på de 10 välfärdsmiljarderna är permanent och gäller från och med år 2017. Det konkreta förslaget kommer att läggas på riksdagens bord i höst.

-Med de 10 miljarderna tar Sverige viktiga steg i rätt riktning, mot större jämlikhet och jämställdhet. Det här visar att när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet får vi möjlighet att tillsammans bygga upp och utveckla den välfärd vi alla behöver, säger Ulla Andersson.

De tio miljarderna fördelas i huvudsak enligt en fördelningsnyckel som ger kommunerna 70 procent, medan landstingen får 30 procent. Av det tillskott som fördelas med särskild hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.

Preliminär fördelning till landstingen 2017

Blekinge 48
Dalarna  87
Gotland (”landstingsdel”) 46
Gävleborg 89
Halland 68
Jämtland 42
Jönköping 92
Kalmar 85
Kronoberg 60
Norrbotten 63
Skåne 274
Stockholm 381
Södermanland 85
Uppsala 64
Värmland 83
Västerbotten 57
Västernorrland 76
Västmanland 75
Västra Götaland 376
Örebro 85
Östergötland 102

Här finns hela listan över fördelningen per kommun och landsting…

Här är andra viktiga framgångar för Vänsterpartiet i förhandlingarna

 • Bankskatt. Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att höja skatten för banker och andra företag inom finanssektorn från och med år 2017. Förslaget beräknas ge 1,4 miljarder i ökade skatteintäkter årligen.
 • Skattekonsulters skyldighet att informera myndigheter om skatteupplägg ska utredas.
 • Arbete mot bristyrkessituationen i välfärdssektorn
  En dialog inleds med SKL i syfte att inleda ett arbete för att komma till rätta med bristyrkessituationen i välfärdssektorn.
 • Kompetenskartläggning under asylprocessen i Arbetsförmedlingens regi ska komma igång redan under asylprocessen.
 • Konsekvenserna av hur kvinnors deltidsarbete påverkar kvinnors liv, möjligheter till egen försörjning och en god livsinkomst, ska utredas.
 • Mål för fattigdomsbekämpning- fram till 2030 ska inkomsttillväxten för de 40 procent som har lägst inkomst vara högre än det nationella genomsnittet.

Vårändringsbudgeten

 • Satsning på sfi och svenska som andraspråk på komvux
  Den satsning på höjd kvalitet inom sfi som påbörjades förra året utökas med ytterligare 40 mnkr under 2016.
 • Effektivare och rättvis validering och bedömning av utländsk utbildning.
  20 mnkr under 2016.
 • Språkundervisning för asylsökande på folkhögskolor
  Från och med hösten kommer även folkhögskolorna att kunna utbilda asylsökande i svenska. Vänsterpartiet är överens med regeringen om att avsätta 25 miljoner för detta under 2016.
 • Satsning på Kungälvsmodellen
  Kungälvsmodellen är en en långsiktig utbildningssatsning som riktar sig till skolelever för att motverkar framväxten av intolerans och rasistiska idéer. 10 mnkr satsas under 2016 för att sprida modellen.
 • Förstärkning till polisen som betonar områdespoliser och arbete mot hatbrott
  Vänsterpartiet poängterade före budgetförhandlingarna att polisen bl.a. behöver resurser för arbetet mot hatbrott och med områdespoliser. Dessa aspekter poängteras nu också i den polissatsning på 283 mnkr som görs i vårändringsbudgeten.
Kopiera länk