Vänsterpartiet fixar Seniorkort till de äldre och avgiftsfria sommarkort till ungdomarna

Från och med årsskiftet gäller Seniorkortet i Kalmar län. Det innebär att alla som har fyllt 65 år åker billi- gare på buss och tåg under tider då det inte är rus- ningstrafik. I sommar kommer dessutom alla som ska börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring att kunna åka kollektivt helt avgiftsfritt.
När Seniorkortet började gälla vid årsskiftet så blev det en omedelbar succé. På bara någon vecka såldes tusen- tals kort. En av de första att betala de 100 kr kortet kostar var Vänsterpartiets Leif Svensson i Västervik. Han är nöjd över att Vänsterpartiet äntligen fått gehör för sitt krav.
– Det är Vänsterpartiet som har drivit den frågan. Många pensionärer har det svårt ekonomiskt och vi tror att detta kan bidra till att de får ett rikare liv, säger han.
Från och med 2018 införs också ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommar- loven. Det är ett förslag som Vänsterpartiet har fått ige- nom i förhandlingarna med regeringen.
– Det ger oss i Kalmar län 8,5 miljoner till våra 17 000 unga som från årskurs sex till sista sommarlovet på
gymnasiet får ett busskort som gäller hela sommaren, i hela länet, alla tider och hur mycket som helst. Det ska även gälla för närtrafik, säger Leif.
Innan Leif uppnådde åldern att kunna köpa Seniorkort så arbetade han som skolsköterska på Västerviksgymnasiet. Sommarkortet är bra för såväl integration som jämlikhet påpekar han.
– Alla barn- och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oav- sett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Att ta sig in till stan för att träffa kompisarna, komma i tid till sommarjobbet eller hänga med på helgens bortamatch, ska vara möjligt för alla skolungdomar, inte bara för dem som har föräldrar med en stor plånbok. Jag vet av egen erfarenhet att det här kommer betyda mycket för många ung- domar, säger han.
Leif Svensson (V)

f.v Leif Svensson, Lena Granath, Anders Svensson & Linda Fleetwood

70 nya miljoner till vården i Kalmar län

Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den. Nu får Landstinget i Kalmar län 70 miljoner av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten.

Vi vet och ser att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det nu.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

Tre av de 4,7 miljarderna Vänsterpartiet fick igenom i budgeten har nu fördelats ut till sjukvården i Sverige. Hur mycket varje område får styrs av antal invånare och landstingens olika behov. För vårt landsting i Kalmar Län handlar det om 70 miljoner kronor.

Satsningen gör att landstingen kan förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

I vårdsatsningen ingår, utöver dessa tre miljarder, satsningar på förlossningsvård, psykisk hälsa och psykiatri, socialtjänstens arbete med barn och unga, tandvårdsbidrag, barnhälsovård och gratis gynekologisk cellprovtagning.

En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög inkomst. Vänsterpartiets vårdmiljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Lena Granath (V)

Landstingsfullmäktige Budget november 2017

Del av inlägg i debatten.

– Min drivkraft i politiken är att skapa ett jämlikt samhälle, ett samhälle för de många och inte för ett fåtal. Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi – det handlar även om hälsa. I jämlika samhällen förbättras folkhälsan när fler människor känner trygghet, får möjlighet att utvecklas och leva ett friskt liv.

Landstingets budget och plan för kommande år diskuteras på fullmäktige. Linda Fleetwood som landstingsråd (V), för in ideologi i debatten.

Del av inlägg i debatten.

-I vårt län arbetar vi för en kollektivtrafik för alla och I den nya trafikupphandlingen som startade i augusti i år så har vi ställt skarpa krav på bussarnas utformning så att de blir mer tillgängliga, likaså har vi ställt skarpa krav på utbildning för personalen i handhavande och bemötande.
Jag tror på, att vi genom att vi skapar en anpassad allmän trafik och en god Servicetrafik som komplement så är ger det en möjlighet för frihet att kunna resa som man vill utan krav på tillstånd eller förbokningar. Oavsett funktionsnedsättning.

Lena Granath, ledamot i trafikstyrelsen & landstingsfullmäktige

Beslut om Seniorkort

Idag höll vår ledamot i landstingsfullmäktige tillika ledamot i trafikstyrelsen Lena sin plädering för införandet av Seniorkortet i vårt län. En efterlängtad och viktig satsning som ger en frihet och en tillgänglighet för våra pensionärer.

– Ordförande.

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.

På Landstingsfullmäktige idag ska vi besluta om att införa Seniorkortet med start januari 2018.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet för att våra seniorer får en större frihet genom att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bifall till landstingsplanen

Kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinder organisationer

Inför budgeten 2018 i Kalmar läns landsting föreslår nu vi (V), tillsammans med våra samarbetspartner en kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer.

I förslaget till landstingsplan anslås 300 000 kronor extra.

Detta innebär att anslaget till exempelvis PRO och SPF höjs med över 30 procent.

Landstinget ger varje år bidrag till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer. Den rödgröna politiska majoriteten har tidigare aviserat en översyn, bland annat på grund av uppmaningar från landstingets pensionärsråd.

-Nu kommer beskedet med en välbehövlig satsning. Det blir kraftiga höjningar, säger Lena Granath, ledamot i presidiet i Pensionärsrådet Kalmar län.

Redan 2018 tillförs 300 000 kronor extra. Av dessa fördelas 150 000 kronor till pensionärsorganisationerna (PRO, SPF, SKPF, RPG) och 150 000 kronor till till funktionshinderorganisationerna (HSO, FSO,FUB, Reumatikerna, Synskadade mfl, cirka 40 föreningar/organisationer). Därtill ges uppräkning av medlen till organisationerna enligt det så kallade landstingsprisindex med 3,6 procent.

Skälet till höjningen av anslagen är dels att föreningarna bedriver en viktig hälsofrämjande verksamhet gentemot sina medlemmar, dels att föreningarna skapar ett rikare socialt liv för många äldre och funktionsnedsatta genom sin verksamhet.

Idag får pensionärsorganisationerna ungefär 450 000 kronor och funktionshinderorganisationerna 2,5 miljoner kronor årligen.

 

140 miljoner kronor till neonatalverksamheten i länet

På dagens landstingsfullmäktige beslutade vi kring om- och tillbyggnationen för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus.
Ett mycket viktigt beslut kring en viktig och avgörande verksamhet. Detta innebär en satsning på drygt 140 miljoner kronor.

Det är behovet av utökade, verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt födda barnen och deras anhöriga som är grunden till investeringen. I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är de mer vårdkrävande. Prematura barn är också en av sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp. Under senaste åren har också en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokalernas utformning är därför tillsammans med ett aktivt hygienarbete A och O för en patientsäker neonatalvård.

I Kalmar handlar det om en om- och tillbyggnad där en av sjukhusbyggnaderna, hus 15, kommer att få en ny våning för neonatalverksamheten. Det blir en utökning av lokalerna för att ge utrymme för anhöriga, isoleringsrum, större patientplatser och fler samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2019 och den nya neonatalavdelningen beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. Den totala investeringskostnaden beräknas till 101 miljoner kronor.
Vid Västerviks sjukhus är det en ombyggnad i flera steg som ska skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser och för att utöka från två till fyra samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2018 och inflyttning kommer att ske successivt efter varje avslutad etapp. Våren 2020 kommer hela den ombyggda neonatalverksamheten att vara igång. Totalkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

#tillsammansgörviskillnad

Ett viktigt steg – Nu inför vi Seniorkortet

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.
Vänsterpartiet har lagt förslag om nattstopp (genomfört), fria resor för pensionärer under lågtrafik, fria resor för personer/föräldrar med barnvagn och i Kalmar kommun finns sedan länge en enhetstaxa.

På Landstingsfullmäktige i november ska vi besluta om att införa Seniorkortet fr.o.m. 1/1-2018

Detta är ett oerhört viktigt steg mot vårt mål i Vänsterpartiet, nämligen att skapa en nolltaxa i kollektivtrafiken.

# Seniorkortet kommer att gälla från den dag man fyller 65 år
# Giltigt på både buss & tåg
# Gäller för resa i hela Kalmar län, dock ej i kombination för resa till/från angränsande län
# Kortet gäller för påbörjad resa mellan kl. 09.00 – 15.00 och kl. 18.00 –     00.00 alla dagar i veckan
# Kortet har en giltighet på 30 dagar
# Kortet kostar 100 kr.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet, både vad gäller miljö då fler kan välja att åka kollektiv och det i en fordonsflotta som är helt fossilfri, också för våra seniorer som får en större frihet att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bra beslut!

 

Avtal om skärgårdstrafiken i hamn

Idag godkände ett enigt landstingsfullmäktige ett samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västerviks respektive Oskarshamns kommun. Tidigare har kommunerna själva drivit kollektivtrafiken på vatten.
– Kollektivtrafiken är avgörande för att hålla landsbygden levande och för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. I denna fråga så glöms alltid skärgården bort. Tidigare så har skärgården och de boende där blivit en fråga för den enskilda kommunen, säger Lena Granath (V), ledamot i trafikstyrelsen.
Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i skärgården.
– Vi talar ofta om rätten till tillgänglighet och till kollektivtrafik på landsbygden, och hur viktig den är för möjligheten att kunna verka och bo kvar. Det är bra att landstinget och KLT nu kan ta ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på vatten, säger Lena Granath
KLT har större muskler än kommunerna, vilket gör att de kan samordna större upphandlingar, samordna skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst och även sådant som post, varor och renhållning vilket i slutänden är till gagn för resenären och den boende i skärgården.
– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårdstrafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns över 10 000 öar och det är en enorm utvecklingspotential för vårt län!, avslutar Lena Granath.

Politiska riktlinjer inför kommande budgetarbetet

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffar media och presenterar de satsningar som Landstingsmajoriteten i Kalmar län gör för att få en ännu mer jämlik och jämställd vård.

Läs mer här http://www.barometern.se/debatt/74-forslag-for-battre-sjukvard/

 

Vi fortsätter arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar län.

Nu presenterar vi våra politiska riktlinjer för det kommande budget- och planarbetet.

Riktlinjerna innehåller 74 förslag som ska utveckla vården och länet.

 

Fler och nöjdare resenärer i Kalmar län

De senaste tio åren har antalet kollektivtrafikresor i Kalmar län ökat med 3,8 miljoner. Det är en ökning på 41 procent. 2006 låg antalet resor i länet på cirka 6,2 miljoner. 2015 ökade antalet resor till 10 miljoner.

– Det är en fantastisk ökning och väldigt roligt. Vi hade som mål att nå en 40-procentig ökning till år 2020 men när vi summerade fjolåret hade vi kommit dit redan, flera år för tidigt, säger Lena Granath, ledamot i     Trafikstyrelsen.

Resenärerna i länet fortsätter   dessutom att bli allt mer nöjda med kollektivtrafiken. Av de som reser varje dag var 69 procent nöjda, jämfört med 56 procent året dessförinnan. Kalmar län skiljer sig därmed mot riks-

genomsnittet, där nöjdheten minskat. Det visar nya siffror nöjdhets-undersökningar i det som kallas   Kollektivtrafikbarometern.

Nöjdheten bland dem som reser ofta och med sista resan har ökat det   senaste året. I sort sett skiljer heller inget om resan sker i stad eller på landsbygd. Däremot är allmänhetens nöjdhet med KLT något lägre jämfört med 2014. Det är här uppfattningen bland dem som reser sällan eller aldrig kommer fram.

– Vår uppgift i Trafikstyrelsen är att motivera fler till att resa kollektivt, att få fler att prova. Det tillsammans med utveckling av våra biljetter och snabbare information kommer att öka nöjdheten också bland allmänheten, säger Lena Granath.