Besök vid byggnationen av nya Linnéuniversitetet

Vänsterpartiets ledamöter i Regionförbundet Kalmar Län fick under slutet av våren möjligheten att besöka byggnationen av nya Linnéuniversitetet vid Universitetskajen. Stort fokus på en hållbar byggprocess och omsorg vad gäller materialval och energibesparande lösningar. En byggnation på närmre 50 000 kvadratmeter med plats för universitetsbibliotek, lärosalar, kontor och laboratoriesalar, aulor, garage mm. Viktigt med ett stadsintegrerat universitet som möjliggör till mötesplatser mellan forskare, studenter, näringsliv, kalmarbor och besökare.

En satsning för framtiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättrat och permanentat Seniorkort!

Idag har jag och mina samarbetspartier i landstingsmajoriteten kunnat ge det riktigt glädjande beskedet att Seniorkortet nu permanentas och att de som har sjuk och aktivitetsersättning inkluderas.

De som förr kallades för förtidspensionärer kommer att gälla från och med den 1 januari 2019.

Vi ser en positiv resandeutveckling och därför har vi beslutat att redan nu permanenta seniorkortet och arbeta in det i budget o plan för 2019. Vi kan också se att det har skett en förskjutning av resandet till de tider som seniorkortet gäller och därmed frigjort utrymme vid högtrafik vilket var ett av målen med seniorkortet.

Denna satsning är riktigt bra för flera och det ger dels en ökad frihet och rörlighet för en ibland ekonomiskt utsatt grupp, men även en bättre möjlighet för fler att välja att resa kollektivt i vårt län, för miljön!

 

#tillsammansärvistarka

#tillsammansgörviskillnad

Öppen IVA på Oskarshamns Sjukhus i sommar

Under förra veckans landstingsfullmäktige lämnade vi i majoriteten S, V & MP beskedet att ja, Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Oskarshamn Sjukhus kommer i sommar att vara öppen. Tack vare ett fantastiskt engagemang av vår personal.
Året om, 24 timmar om dygnet, ges kvalificerad intensivvård på länets tre sjukhus och så även i sommar. Samverkan sker alltid sjukhusen emellan med målet att patienten ska få vård utifrån behov där den bäst ges. IVA i Oskarshamn kommer vara öppet under hela sommaren.
Det startas även en permanent hjärtintensivvårdsavdelning med fyra platser. Det innebär en fördubbling av antalet vårdplatser för denna patientgrupp. Förra årets erfarenheter är det som lett fram till denna utökning. Den mest påtagliga konsekvensen av förra årets stängning av IVA i Oskarshamn var nämligen att ett antal patienter med hjärtinfarkt då fick skickas till sjukhusen i Kalmar och Västervik. Dessa patienter utgör den klart största patientgruppen som vårdas på IVA i Oskarshamn. Så efter ett planerat och strategiskt arbete under hösten kommer nu HIA-verksamheten etableras i anslutning till hjärtavdelningen i likhet med de andra sjukhusen i länet. I övrigt är IVA uppdraget i Oskarshamn oförändrat.
Arbetet med bemanning av länets tre intensivvårdsavdelningar inför sommaren 2018 startade redan under hösten 2017. Inriktningen har i första hand varit att arbeta med långsiktig rekrytering, men kontakter har även tagits med bemanningsbolag. Det har också skett en inventering av intresset att justera semesterperioder med befintlig personal. Vi är glada att kunna ge detta besked och även säga att vi har en fantastisk personal som gör detta möjligt.

Lena Granath & Linda Fleetwood

#tillsammansärvistarka

Sista landstingsfullmäktige före valet

Tisdagen den 29 maj inleddes landstingsfullmäktiges sista sammanträde innan valet den 9 september.

Två dagars mötet dominerades av en omfattande interpellationsdebatt där oppositionen hade en lång rad frågor till den sittande majoriteten. Totalt är det 22 interpellationen och en fråga som ska besvaras under de två dagar sammanträdet pågår.

Dagordningen var utöver interpellationerna fylld med årsredovisningar, verksamhetsberättelser, trafikmedlet, beslut om regional utvecklingsstrategi och särkilt kloka beslut om inköp av tågfordon och antagande av Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022, fyra medborgarförslag och åtta motioner. Under mötet kom även landstinget att ta ställning till verksamhetsorganisationen för Region Kalmar län, som bildas när landstinget och regionförbundet går samman efter årsskiftet.

Landstingsfullmäktige avslutades under onsdagen och dessa möten är alltid öppet för allmänheten att följa.

Anders Svensson, Leif Svensson, Lena Granath, Ragnar Olsson, Linda Fleetwood & Kaj Raving

#tillsammansgörviskillnad

Den rödgröna majoritetens gemensamma riktlinjer

I slutet av april var olika landsting-och regionpolitiker från (V) och våra samarbetspartier i Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Öland och Vimmerby för att presentera våra gemensamma riktlinjer. Dessa ligger sen till grund för kommande Landstingsplan & budget för 2019-2022

Bakgrund
• Tolfte gången våra tre partier gör detta
• Högst förtroendet för hälso- och sjukvården i Kalmar län • Samtliga våra tre sjukhus på topplaceringar
I stort sett samtliga mätningar och undersökningar som genomförs för svensk hälso- och sjukvård placeras Kalmar län i toppklass.

Inledning
• Givetvis är vi medvetna om de utmaningar vi har framför oss
• Tidigare uppdrag ligger fast • Köfri vård
• Patientkontrakt • Cancervård
54 olika förslag som syftar till att göra hälso- och sjukvården i Kalmar län ännu bättre!

Jämlik hälsa för oss alla
• Strategi för hälsa ska implementeras i landstingets arbete.
• Ett länsgemensamt informationsmaterial om PSA-test ska tas fram och aktivt delas ut av primärvården.
Långsiktigt ska antalet personer som insjuknar i kroniska sjukdomar minska.

Jämlik hälsa för oss alla
• De förebyggande och hälsofrämjande insatserna kring psykisk hälsa hos barn, unga och deras närstående ska utvecklas.
• Landstinget ska ta initiativ till att fördjupa samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomshälsan för att skapa en helhetssyn kring barn och ungas hälsa.
Kunskapen kring endometrios och andra kvinnosjukdomar ska öka genom utbildningsinsatser

Så nära dig som möjligt
• En stor långsiktig satsning ska göras för att stärka och utveckla 1177.
• Alla som uppsöker vården ska garanteras en första medicinsk bedömning inom tre dagar.
Kontinuiteten ska stärkas genom erbjudande om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt.

Din vård ska vara modern, säker och
tillgänglig
• Ett initiativ ska tas tillsammans med primärvården, kommunerna och föreningslivet för att bryta äldres isolering och bättre förebygga de äldres hälsa.
• Ytterligare satsningar ska göras på ambulanssjukvården.
Satsningar ska göras för att utveckla kvalitén och tillgängligheten inom BUP.

Tillsammans med våra medarbetare
• Utifrån medarbetarenkätens resultat ska landstinget arbeta för ännu mer hälsosamma arbetsplatser.
• Karriärvägar för flera och nya yrkesgrupper ska tydliggöras inom arbetet med kompetens och rekryteringsstrategin.
Utbildningstjänster ska fortsätta användas för att erbjuda sjuksköterskor att specialistutbilda sig inom bristområden där verksamheten har behov.

Region att växa i
• Landstingets framgångsrika arbete med snabbspår för nyanlända med sjukvårdsbakgrund ska utvecklas till att omfatta fler yrkesgrupper.
• Landstinget ska verka för att möjliggöra ett livslångt lärande med satsning på Yrkeshögskolekurser och fortsatt utbyggnad av Linnéuniversitetet.
Initiativ ska tas för att bilda E-hälsokluster i länet.

Vänsterpartiet fixar Seniorkort till de äldre och avgiftsfria sommarkort till ungdomarna

Från och med årsskiftet gäller Seniorkortet i Kalmar län. Det innebär att alla som har fyllt 65 år åker billi- gare på buss och tåg under tider då det inte är rus- ningstrafik. I sommar kommer dessutom alla som ska börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring att kunna åka kollektivt helt avgiftsfritt.
När Seniorkortet började gälla vid årsskiftet så blev det en omedelbar succé. På bara någon vecka såldes tusen- tals kort. En av de första att betala de 100 kr kortet kostar var Vänsterpartiets Leif Svensson i Västervik. Han är nöjd över att Vänsterpartiet äntligen fått gehör för sitt krav.
– Det är Vänsterpartiet som har drivit den frågan. Många pensionärer har det svårt ekonomiskt och vi tror att detta kan bidra till att de får ett rikare liv, säger han.
Från och med 2018 införs också ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommar- loven. Det är ett förslag som Vänsterpartiet har fått ige- nom i förhandlingarna med regeringen.
– Det ger oss i Kalmar län 8,5 miljoner till våra 17 000 unga som från årskurs sex till sista sommarlovet på
gymnasiet får ett busskort som gäller hela sommaren, i hela länet, alla tider och hur mycket som helst. Det ska även gälla för närtrafik, säger Leif.
Innan Leif uppnådde åldern att kunna köpa Seniorkort så arbetade han som skolsköterska på Västerviksgymnasiet. Sommarkortet är bra för såväl integration som jämlikhet påpekar han.
– Alla barn- och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oav- sett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Att ta sig in till stan för att träffa kompisarna, komma i tid till sommarjobbet eller hänga med på helgens bortamatch, ska vara möjligt för alla skolungdomar, inte bara för dem som har föräldrar med en stor plånbok. Jag vet av egen erfarenhet att det här kommer betyda mycket för många ung- domar, säger han.
Leif Svensson (V)

f.v Leif Svensson, Lena Granath, Anders Svensson & Linda Fleetwood

70 nya miljoner till vården i Kalmar län

Du ska kunna lita på att vården finns när du behöver den. Nu får Landstinget i Kalmar län 70 miljoner av de vårdmiljarder som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgeten.

Vi vet och ser att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det nu.

Enligt Sveriges kommuner och landsting behöver 85 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen till 2022.

Tre av de 4,7 miljarderna Vänsterpartiet fick igenom i budgeten har nu fördelats ut till sjukvården i Sverige. Hur mycket varje område får styrs av antal invånare och landstingens olika behov. För vårt landsting i Kalmar Län handlar det om 70 miljoner kronor.

Satsningen gör att landstingen kan förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

I vårdsatsningen ingår, utöver dessa tre miljarder, satsningar på förlossningsvård, psykisk hälsa och psykiatri, socialtjänstens arbete med barn och unga, tandvårdsbidrag, barnhälsovård och gratis gynekologisk cellprovtagning.

En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov, inte bara de som har rätt kontakter och hög inkomst. Vänsterpartiets vårdmiljarder lägger en god grund för att vården ska finnas där när du behöver den och för en jämlik tillgång till vård över hela landet.

Lena Granath (V)

Landstingsfullmäktige Budget november 2017

Del av inlägg i debatten.

– Min drivkraft i politiken är att skapa ett jämlikt samhälle, ett samhälle för de många och inte för ett fåtal. Jämlikhet handlar inte bara om ekonomi – det handlar även om hälsa. I jämlika samhällen förbättras folkhälsan när fler människor känner trygghet, får möjlighet att utvecklas och leva ett friskt liv.

Landstingets budget och plan för kommande år diskuteras på fullmäktige. Linda Fleetwood som landstingsråd (V), för in ideologi i debatten.

Del av inlägg i debatten.

-I vårt län arbetar vi för en kollektivtrafik för alla och I den nya trafikupphandlingen som startade i augusti i år så har vi ställt skarpa krav på bussarnas utformning så att de blir mer tillgängliga, likaså har vi ställt skarpa krav på utbildning för personalen i handhavande och bemötande.
Jag tror på, att vi genom att vi skapar en anpassad allmän trafik och en god Servicetrafik som komplement så är ger det en möjlighet för frihet att kunna resa som man vill utan krav på tillstånd eller förbokningar. Oavsett funktionsnedsättning.

Lena Granath, ledamot i trafikstyrelsen & landstingsfullmäktige

Beslut om Seniorkort

Idag höll vår ledamot i landstingsfullmäktige tillika ledamot i trafikstyrelsen Lena sin plädering för införandet av Seniorkortet i vårt län. En efterlängtad och viktig satsning som ger en frihet och en tillgänglighet för våra pensionärer.

– Ordförande.

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.

På Landstingsfullmäktige idag ska vi besluta om att införa Seniorkortet med start januari 2018.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet för att våra seniorer får en större frihet genom att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bifall till landstingsplanen

Kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinder organisationer

Inför budgeten 2018 i Kalmar läns landsting föreslår nu vi (V), tillsammans med våra samarbetspartner en kraftig höjning av anslagen till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer.

I förslaget till landstingsplan anslås 300 000 kronor extra.

Detta innebär att anslaget till exempelvis PRO och SPF höjs med över 30 procent.

Landstinget ger varje år bidrag till länets pensionärs- och funktionshinderorganisationer. Den rödgröna politiska majoriteten har tidigare aviserat en översyn, bland annat på grund av uppmaningar från landstingets pensionärsråd.

-Nu kommer beskedet med en välbehövlig satsning. Det blir kraftiga höjningar, säger Lena Granath, ledamot i presidiet i Pensionärsrådet Kalmar län.

Redan 2018 tillförs 300 000 kronor extra. Av dessa fördelas 150 000 kronor till pensionärsorganisationerna (PRO, SPF, SKPF, RPG) och 150 000 kronor till till funktionshinderorganisationerna (HSO, FSO,FUB, Reumatikerna, Synskadade mfl, cirka 40 föreningar/organisationer). Därtill ges uppräkning av medlen till organisationerna enligt det så kallade landstingsprisindex med 3,6 procent.

Skälet till höjningen av anslagen är dels att föreningarna bedriver en viktig hälsofrämjande verksamhet gentemot sina medlemmar, dels att föreningarna skapar ett rikare socialt liv för många äldre och funktionsnedsatta genom sin verksamhet.

Idag får pensionärsorganisationerna ungefär 450 000 kronor och funktionshinderorganisationerna 2,5 miljoner kronor årligen.