Kommunpolitik

Budgetfullmäktige november 2017

Ordförande, ledamöter, åhörare vart ni än är, och press.

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.

Det kan kanske vara det sista gemensamma budgetförslag och verksamhetsplan som vi lägger tillsammans. Men det kan också vara ett avstamp mot kommande mandatperiod.
Vi kommer från olika ideologier och har olika viljor, men det som verkligen varit en resa denna mandatperiod är att vi alla, trots våra olikheter och olika viljor har arbetat framåtsyftande för att göra så mycket bra och utvecklande för vårt Oskarshamn.

Jag tackar för det som har varit, goda samtal, högt tonläge men också ett samförstånd och en respekt för varandra. Jag tackar Peter för hans tid som kommunalråd, och ser fram mot framtida samarbete.

Jag är stolt över att stå här idag, som Vänsterpartiets representant, och återigen kunna lägga ett välarbetat budgetförslag, tillsammans med mina samarbetspartier.
Aldrig under någon tidigare mandatperiod har vi i Vänsterpartiet haft så mycket inflytande, och fått så stor genomslagskraft och det är därför som jag med förtroende fattar beslut ikväll.
Särkilt stolta är vi över 3 områden och dess insatser, och de kommer jag nu att prata om.

I budgetförslaget ökar vi kraftigt anslagen för socialförvaltningens verksamhet, närmre 15 miljoner, och det är inom LSS och omsorg som vi stärker upp mest. LSS handlar om lagen om stöd och service för funktionsnedsatta och det är oerhört viktigt i dessa tider att dessa områden stärks och prioriteras.
För Vänsterpartiet handlar tillgänglighet om en demokratisk rättighet och därför är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är.
Vi vill ha ett samhälle där det självklara målet är att människor med funktionsvariation ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra.

Vår kommun ska kunna erbjuda bra och trygga alternativ när det egna boendet inte längre räcker till. Ikväll lägger majoriteten förslag om
5,3 miljoner för att bedriva ett helt nytt LSS boende.
Givetvis behöver vi göra mer och det gör vi. Vi har bl.a. initierat att samhällsbyggnadskontoret skulle se över, var det mer är lämpligt att bygga LSS boenden. På förra kommunstyrelsen presenterades ett område i Gröndal som ett lämpligt område. Vi har också ambitionen att kunna gå vidare med fastigheten Gråsparven, tillsammans med det kommunala bostadsbolaget, för att kunna bygga ut ytterligare LSS bostäder, men även trygghetsboende i samma fastigheter.

Vi skjuter till 5 miljoner inom personlig assistans, något som kanske inte kommer att räcka, men ändå är en betydande ökning.
Idag kan vi läsa om de förödande människoöden som kommer i kläm när försäkringskassan agerar inhumant och drar in en mängd olika beslut, och visserligen hjälper inte denna satsning just dessa, men det möjliggör kommunens eget åtagande där vi ser en stor ökning av behov för människor med olika funktionsvariationer. Det handlar om att denna grupp måste få det utrymme som krävs och som är mänskligt.

En annan satsning som har varit högst på dagordningen har handlat om hur det är att växa upp i Oskarshamns kommun. Den rekordsatsning som påbörjades under 2015 fortsätter, och under 2018 ska hela satsningen på IKT – lärverktyg i skolan vara införd.
Det handlar om hur vi, utan att elevernas egna socioekonomi ska vara avgörande, ger eleverna möjlighet att använda digitala och tekniska lärverktyg i undervisningen.
Det handlar om hur vi rustar våra ungdomar idag, för att kunna möta framtiden imorgon.
Den självskattade psykiska ohälsan ökar och vi har många ungdomar som känner stress och oro idag. Detta, bland annat, gör att vi har elever som mår dålig och inte når målen och då måste vi skapa förutsättningar för att hitta andra lösningar då behov utöver det ordinarie uppstår. Vi satsar på resursförstärkning på elevhälsan för att fler elever ska möjlighet att skaffa sig grundläggande färdigheter och kunskaper och med det nå målen så att de når behörigheten till gymnasieskolan och genom det kan söka vidare.

Vi utökar satsningen på Nattis. Det är inget som är lagstyrt och med det måste finnas i varje kommun, utan är en politisk prioritering. För oss i Vänsterpartiet handlar det om att skapa bättre jämställda möjligheter för föräldrar idag att kunna försörja sig. Det är viktigt för oss att vi kan möta den efterfrågan som finns på trygg och bra barnomsorg på obekväm arbetstid.
Att få förskola även på kvällar och nätter är en viktig jämställdhetsfråga. Vanligtvis är det kvinnor som oftare är de som arbetar på obekväm arbetstid, samtidigt som det oftast är kvinnor som är ensamstående föräldrar.
I vår kommun har vi även många industrier med nattarbete.
Med den här förstärkningen hoppas vi underlätta för både ensamstående och parboende, som kan ha det svårt att få det att gå ihop både tidsmässigt och ekonomiskt.
Ingen ska behöva säga nej till ett jobb för det inte går att ordna med förskola, vi löser barnomsorg till alla som efterfrågar det.

En förutsättning för att klara välfärden är tillgången till kompetent och engagerad personal. Därför är vår fortsatta satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare så viktig. Det handlar om riktade insatser på personalfrämjande åtgärder. Innehåll kan variera beroende vart vi har vårt fokus och hur långt vi har kommit i arbetet.
I år och kommande år handlar det om Heltidsresan – rätten till heltid, som är ett arbete som grundar sig på det centrala avtalet mellan SKL och Kommunal, där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021.

Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Flera kommuner i landet har kommit långt i detta arbete, och själva kan vi se en försiktig uppgång om 2% mellan åren 2015 till 2016.
Med de beslut som antogs av Fullmäktige kring Aktiva åtgärder för jämställdhet, satte vi ner foten att det är heltid som ska gälla som norm vid anställningar fr.o.m. 1/1-17,
Jag förutsätter att siffrorna kommer att öka efter 2017 års personalbokslut.
Det handlar inte bara om att vi som offentlig arbetsgivare behöver vår personal, utan det är oxå oerhört avgörande, i en kvinnodominerad sektor, för framtida möjlighet att kunna leva anständigt på sin pension.
Deltid och halvtid är en kvinnofälla

Detta är en del av de satsningar som vi lägger fram i vårt budgetförslag idag. Jag yrkar för Vänsterpartiet bifall till samtliga delar i kommunstyrelsens budgetförslag.

Anförande skrivet och framfört av gruppledare Lena Granath

Kopiera länk