140 miljoner kronor till neonatalverksamheten i länet

På dagens landstingsfullmäktige beslutade vi kring om- och tillbyggnationen för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus.
Ett mycket viktigt beslut kring en viktig och avgörande verksamhet. Detta innebär en satsning på drygt 140 miljoner kronor.

Det är behovet av utökade, verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt födda barnen och deras anhöriga som är grunden till investeringen. I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är de mer vårdkrävande. Prematura barn är också en av sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp. Under senaste åren har också en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokalernas utformning är därför tillsammans med ett aktivt hygienarbete A och O för en patientsäker neonatalvård.

I Kalmar handlar det om en om- och tillbyggnad där en av sjukhusbyggnaderna, hus 15, kommer att få en ny våning för neonatalverksamheten. Det blir en utökning av lokalerna för att ge utrymme för anhöriga, isoleringsrum, större patientplatser och fler samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2019 och den nya neonatalavdelningen beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. Den totala investeringskostnaden beräknas till 101 miljoner kronor.
Vid Västerviks sjukhus är det en ombyggnad i flera steg som ska skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser och för att utöka från två till fyra samvårdsrum. Byggstarten beräknas till hösten 2018 och inflyttning kommer att ske successivt efter varje avslutad etapp. Våren 2020 kommer hela den ombyggda neonatalverksamheten att vara igång. Totalkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

#tillsammansgörviskillnad

Medlems-och gruppmöte i september

Söndagen den 17/9 kl: 17.30 höll Vänsterpartiet i Oskarshamn grupp-och medlemsmöte i Oskarshamns salen i Stadshuset.

På dagordningen fanns bl.a.

~ kort information om förutsättningar inför årets kommunala budgetförhandlingar från Lena G.

~ beslut om vilka som vi i Oskarshamn vill nominera till framtida val, kongress samt utse våra ombud till valkonferensen. Enligt nedan.

#nominering av regionråd
#nominering av kandidater på regionkommunslista
#nominering första namn på riksdagslista
#nominering kandidater på riksdagslista
#nominering kongressombud
#val av 7 st ombud till Valkonferens samt ersättare

nomineringar innan mötet kunde skickas till valberedninges sammankallande Lena Fyhr.

Vid mötet valdes kandidater till samtliga listor och kongress och vi utsåg även de sju ombud samt ersättare som ska representera (V) Oskarshamn vi Valkonferensen i Mönsterås den 11/11.

Alla medlemmar är fortfarande välkomna att nominera kandidater, utöver mötet, dock senast 1/10, via mail till valberedningen i (V) Kalmar Län:

[email protected]

Efter fika fortsatte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/politik-och-forvaltning/politik/kommunstyrelsen/protokoll-kommunstyrelsen/#

// ordförande Claes & gruppledare Lena

Inga vinster i välfärden

Under veckan skriver vår Ulf Åman på insändarsplats kring vinster i välfärden. Läs hans inlägg här.

Borgare frågar ofta, förvisso retoriskt, vad det är för skillnad på att bygga en skola och göra vinst på det och att sedan driva skolan och göra vinst på det.

Skillnaden är ju den att en byggnad, oavsett dess avsedda funktion, slutbesiktigas när den är färdigbyggd. Efter den besiktningen så finns oftast en garanti mot fel som inte syntes i besiktningen.
Låt oss nu säga att företag A har byggt skolan och klarat besiktningen och nu börjar driva sin skola. Vidare så säger vi att det är en 4-9-skola. Eleverna är nöjda med skolan, föräldrarna är nöjda med skolan och lärartätheten är jämförbar med kommunal skola. Men sedan börjar de första som gått hela högstadiet på skolan på gymnasiet och man upptäcker stora brister i deras kunskap, brister som inte fångades i nationella prov. Vad händer nu?
Marknaden sållar bort dåliga företag heter det från tillskyndarna av privatisering och det är sant. Hade företag A byggt dåliga byggnader som inte klarat slutbesiktningarna eller läckt som såll vid första regnskuren så hade de inte fått bygga många fler byggnader, därmed inte kunnat göra vinst och försvunnit, men hur är det med skolan här? De fick varje år en vinst utan att bristerna synts.
Kunden som i det här fallet är kommunen i vilken skolan är belägen, kan de begära skolpengen tillbaka? Nej, den har redan gått ut i vinst. Finns där någon garanti för kommunen att falla tillbaka på? Nej, givetvis inte, det är ju en omöjlighet att ställa ut en sådan garanti.
Men säger privatiseringsapologeterna, vi får ju tillsätta en bättre kontrollmyndighet så att ingen dålig skola kan sippra igenom. Men den stora fördelen med privatiseringar, enligt dess tillskyndare, är ju att det är billigare då företag är effektivare än kommuner och då kan skatterna sänkas.
Så för att vi ska kunna sänka skatterna så ska vi privatisera ut verksamheter där vi inte kan få några garantier från utföraren och vinst kan tas ut utan att vi vet att målen nås och från den sjunkande skattepengen så ska vi sjösätta en gigantisk kontrollapparat så vi kan kontrollera att den billigare verksamheten gör det den ska, för marknaden kan inte sålla bort dåliga företag om man inte vet att det är det de är.
Denna förklaringsmodell kan appliceras på alla verksamheter som vi enligt borgerlig modell måste privatisera och resultaten blir samma varje gång. Hur många gamla far illa innan företag B som driver ”Gammelsippans vårdkedja” fastnar i kontrollen och det visar sig att de inte skött de gamla på rätt sätt?
Privatiseringsivrarna talar då om att det minsann finns kommuner som inte sköter sig och visst finns det det. De politiker som sitter i dess ledning åker ut när det visar sig att de inte skött sitt uppdrag ordentligt. Minns Motala! När det gäller kommunala verksamheter så har kommunen ett klart kontrolluppdrag över sina verksamheter och de anställda är lagligt skyddade att påtala brister, något som inte finns hos de privata. Denna kontrollmyndighet kostar inget extra.
Därför kan företag bygga byggnader till det offentliga och gå med vinst men därför ska de inte få driva verksamheten i dem.

Ulf Åman (V)
 Oskarshamn

Ett viktigt steg – Nu inför vi Seniorkortet

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en viktig kugge i ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle och är dessutom en grundläggande förutsättning för många människors deltagande. Förutom att alla gynnas med minskad klimatpåverkan, förbättrad luft, mindre bilar i stadstrafiken och minskat tryck på parkeringsplatserna i centrum av våra städer, kan kollektivtrafiken även fungera som ett verktyg för rättvisa.
Vänsterpartiet har lagt förslag om nattstopp (genomfört), fria resor för pensionärer under lågtrafik, fria resor för personer/föräldrar med barnvagn och i Kalmar kommun finns sedan länge en enhetstaxa.

På Landstingsfullmäktige i november ska vi besluta om att införa Seniorkortet fr.o.m. 1/1-2018

Detta är ett oerhört viktigt steg mot vårt mål i Vänsterpartiet, nämligen att skapa en nolltaxa i kollektivtrafiken.

# Seniorkortet kommer att gälla från den dag man fyller 65 år
# Giltigt på både buss & tåg
# Gäller för resa i hela Kalmar län, dock ej i kombination för resa till/från angränsande län
# Kortet gäller för påbörjad resa mellan kl. 09.00 – 15.00 och kl. 18.00 –     00.00 alla dagar i veckan
# Kortet har en giltighet på 30 dagar
# Kortet kostar 100 kr.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet, både vad gäller miljö då fler kan välja att åka kollektiv och det i en fordonsflotta som är helt fossilfri, också för våra seniorer som får en större frihet att för en mindre peng nyttja kollektivtrafiken.

Bra beslut!

 

Medlems & Gruppmöte juni

Söndagen den 18/6 höll vi terminens sista grupp-och medlemsmöte.

 

På mötet redogjorde vår Lars-Åke Rydh (V), Ordförande i stiftelsen Forum om verksamheten och planerna för framtiden på Forum. Lars-Åke har de senaste elva året suttit på ett förtroendeuppdrag för Vänsterpartiet i Stiftelsen Forum. Sedan denna mandatperiod är han ordförande.

Stiftelsen har till ändamål ”att i Oskarshamns centrala delar äga mark med byggnader innehållande bl.a. allmänna samlingslokaler, konsert- och teatersalong samt lokaler för bibliotek, museer utställning och uthyrning samt att i de av stiftelsen ägda byggnaderna bedriva verksamhet av sådant slag att lokalerna kommer till nyttig användning.

Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter i övrigt utövas av en styrelse, som skall ha sitt säte i Oskarshamn. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och minst tre och högst fem suppleanter utsedda av Oskarshamns kommun. Samtliga val skall gälla för en tid motsvarande kommunfullmäktiges mandatperiod.”

Bakgrund
Byggnaden stod färdig 1964 och innehöll efter detta i olika omgångar bl.a. Försäkringskassan, Socialkontor, ABF, Metall avd. 138, som det hette då, Byggnads och LO. Här dansade man, spelade bingo och i ett speciellt rum kunde man spela på enarmade banditer.1986 flyttade Kultur- och Biblioteksdelen in tillsammans med Länsmusiken. Senare tillkom Turistbyrån. Sent 80- tal dränerades Forum på hyresgäster och de flesta inrättningar flyttade ut. Ersättningsverksamheter efterlystes och hotellverksamhet startade upp tillsammans med kontorshotell för småföretagare samt en vandrarhemsdel i STF-regi.

Verksamheten
Grunden är fasta hyresgäster – konferens- och kursverksamhet. Teater- och revyevenemang, julbord och en hel del jubileumsevenemang, fester och dessutom hotell- och vandrarhemsverksamhet.

Forum har 16 anställda varav 13 är heltidsanställda.

Lena Granath (V), ledamot i Landstingsfullmäktige och Trafikstyrelsen Kalmar Län berättade om dagsaktuellt inom landstinget. Bland annat om de planer som presenterades i pressen 4/9-2017

Klart för seniorkort på buss och tåg i hela länet

Efter fikat fortsätte vi med gruppmöte och diskuterade de ärenden som kom att behandlas på Kommunstyrelsen veckan därpå.

länk till Kommunstyrelsens protokoll:

https://www.oskarshamn.se/globalassets/mer-om-kommunen/dokument/protokoll-ks/2017/protokoll-ks-2017-06-20.pdf

// ordförande Claes, gruppledare Lena & sekreterare Ing-Britt